Quý I/2022, Tasco (HUT) thoát lỗ nhờ thoái vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tasco  (mã HUT - sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
Quý I/2022, Tasco (HUT) thoát lỗ nhờ thoái vốn

Theo đó, trong quý I/2022, HUT ghi nhận doanh thu đạt 239,96 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 24,54 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 9,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,51 tỷ đồng lên 99,32 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 124,43 tỷ đồng lên 126,22 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 10,1%, tương ứng giảm 8,44 tỷ đồng về 75,17 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,5%, tương ứng tăng thêm 8,5 tỷ đồng lên 38,37 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 14,22 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,67 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Công ty cho biết, hoạt động thoái vốn, tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm theo chủ trương của HĐQT cũng đem lại doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp vào lợi nhuận công ty.

Trong năm 2022, HUT đặt kế hoạch tổng doanh thu 11.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 35,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản tăng 0,4% lên 10.856,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.872,4 tỷ đồng, chiếm 54,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.334 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 998,7 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 144,7 tỷ đồng về 5.093,7 tỷ đồng và chiếm 46,9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu HUT tăng 1.400 đồng lên 30.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan