Quý IV/2022, lợi nhuận Phú Tài (PTB) giảm 40,4% về còn 76,86 tỷ đồng

Quý IV/2022, lợi nhuận Phú Tài (PTB) giảm 40,4% về còn 76,86 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu giảm 2,2% và lợi nhuận giảm 40,4% trong quý cuối năm 2022.

Lợi nhuận một quý thấp nhất từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện

Trong quý IV/2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 1.722,8 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 76,86 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,3% về còn 19,4%.

Được biết, kể từ quý II/2020 tới nay, chưa quý nào lợi nhuận giảm xuống mức 76,86 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận một quý thấp nhất là quý II/2020 với giá trị 85,89 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 10,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 40,46 tỷ đồng về 334,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 2,1%, tương ứng giảm 0,25 tỷ đồng về 11,91 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43%, tương ứng tăng thêm 17,13 tỷ đồng lên 56,98 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,1%, tương ứng tăng thêm 9,87 tỷ đồng lên 204,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù doanh thu giảm nhẹ 2,2% nhưng lợi nhuận giảm tới 40,4%, nguyên nhân chủ yếu biên lợi nhuận gộp thu hẹp, chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Không hoàn thành kế hoạch năm 2022 và tiếp tục đặt kế hoạch giảm trong năm 2023

Luỹ kế trong năm 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 6.886,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 502,21 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Phú Tài đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ 79,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bước sang năm 2023, Phú Tài đặt kế hoạch doanh thu tăng 3% lên 7.225 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến sẽ giảm 10% về còn 550 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Phú Tài giảm 3,6% so với đầu năm về 5.237,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.796,1 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.757,2 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 792,3 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Phú Tài tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán năm 2022.

Phú Tài tăng trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán năm 2022.

Đối với chứng khoán kinh doanh, đầu năm Công ty ghi nhận đầu tư 53,21 tỷ đồng, trích lập 2,05 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 3,71%. Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2022, giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu là 20,93 tỷ đồng, trích lập 5,28 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 25,2% tổng danh mục.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 351,5 tỷ đồng về 1.626,6 tỷ đồng và chiếm 31,1% tổng nguồn vốn.

Dừng kế hoạch huy động vốn

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm 2022, Phú Tài thông qua kế hoạch chào bán 10.691.876 cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu để huy động 267,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến bổ sung vốn lưu động 100 tỷ đồng và 167,3 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn tại các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, sẽ chào bán 9.719.888 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 971.988 cổ phiếu cho người lao động với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2022, Công ty thông qua việc tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Lý do dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu do căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, cổ phiếu PTB giảm 600 đồng về 44.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan