S55: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (15%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/07/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 505 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.