SAM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (100:4)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 4 (cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 4 cổ phiếu mới), số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 35 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận được 35 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:4, cổ đông này nhận được thêm 1,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,4 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức theo thông báo nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (TCPH sẽ thông báo sau). Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu & sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.