SHX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa

Mã chứng khoán: SHX

Mã ISIN: VN000000SHX3

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 14/02/2022 đến 17h00’ ngày 23/02/2022

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập (theo tờ trình của Ban kiểm soát) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.