SMC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A được nhận (101*20/100)= 20,20 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.