SSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Mã chứng khoán: SSI

Mã ISIN: VN000000SSI1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021 đến tháng 01/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến cổ đông trong phiếu lấy ý kiến)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).