Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tăng quy mô của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

(ĐTCK) Để khắc phục những bất cập đang bộc lộ trong quá trình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đề xuất nhiều nội dung mới.

Theo đó, nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hình thành từ vốn cấp của ngân sách địa phương tối thiểu là 100 tỷ đồng khi thành lập, thay vì 30 tỷ đồng như quy định hiện hành.

Một điểm mới nữa là các đối tượng được bảo lãnh tín dụng chỉ được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét, cấp bảo lãnh khi hội đủ các điều kiện: có tối thiểu 20% (quy định hiện hành là 15%) vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tại thời điểm thẩm định, xem xét bảo lãnh và thể hiện rõ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp...

Quỹ bảo lãnh tín dụng có thể cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa 80% giá trị khoản vay tại tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng xem xét cho vay khoản vay không có bảo lãnh còn lại, tối thiểu 20% giá trị khoản vay.

Tin bài liên quan