Ảnh Internet

Ảnh Internet

Than Hà Lầm đặt kế hoạch doanh thu trên 2.469 tỷ đồng

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 vừa diễn ra của CTCP Than Hà Lầm-Vinacomin đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 1.287,783 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 2.469 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30,422 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, Than Hà Lầm đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như than nguyên khai sản xuất 2.180.114 tấn, bằng 102% kế hoạch; doanh thu sản xuất than 2.187 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 39,647 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch; vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2015 đạt 258,323 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 12,02%.

Tin bài liên quan