Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) sẽ họp cổ đông thường niên vào tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT, sàn HoSE) cho biết sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/10 tới.
TTC Sugar có những nghiệp vụ giao dịch dày đặc với các biên liên quan

TTC Sugar có những nghiệp vụ giao dịch dày đặc với các biên liên quan

Địa điểm dự kiến tổ chức vào Trụ sở Công ty, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đây là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của TTC Sugar, sau khi Công ty đã hoàn tất niên độ tài chính 2019 – 2020 vào ngày 30/6/2020.

Kết thúc niên độ tài chính, TTC Sugar đạt doanh thu thuần gần 12.850 tỷ đồng, tăng so với kết quả 10.856,6 tỷ đồng vào niên độ trước.

Lợi nhuận sau thuế của niên độ tài chính vừa qua của Công ty là 372 tỷ đồng, cùng tăng trưởng khá so với kết quả 259,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

TTC Sugar có vốn chủ sở hữu 7.623 tỷ đồng tại ngày 30/6/2020. Nợ phải trả không lớn hơn quá nhiều so với vốn chủ sở hữu, với mức 10.440 tỷ đồng, nhưng quy mô vay tài chính của công ty này khá lớn.

Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của TTC Sugar có giá trị 6.950,3 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1.432,7 tỷ đồng.

Công ty Thành Thành Công – Biên Hòa tiền thân là Công ty cổ Phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh, trước đây là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Group Sucrecries Bourbon (G.B) và Liên hiệp mía đường II (LHMĐ II) và Liên hiệp mía đường Tây Ninh.

Đây là một trong những công ty nằm trong nhóm các công ty thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công.

Trong hoạt động kinh doanh, Thành Thành Công – Biên Hòa cũng có khá nhiều các giao dịch đan xen với các bên liên quan.

Trong kỳ tài chính quý IV năm tài chính 2019 – 2020, TTC Sugar có giao dịch với bên liên quan như: Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Các bên liên quan có giao dịch với TTC Sugar trong quý IV còn có Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh, Công ty cổ phần Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, Công ty cổ phần Giao dịch hang hóa Sơn Tín…

Phải thu ngắn hạn đối với khách hàng là bên liên quan có số dư tại ngày 30/6 là 83 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn là bên liên quan là 531,5 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác là bên liên quan là 1.217,7 tỷ đồng.

Tin bài liên quan