Thép Việt Ý ghi nhận lỗ quý I trong 2 năm liên tiếp 2019 và 2020

Thép Việt Ý ghi nhận lỗ quý I trong 2 năm liên tiếp 2019 và 2020

Thép Việt Ý giao dịch với bên liên quan

Công ty cổ phần Thép Việt – Ý (mã VIS, sàn HoSE) vừa có chủ trương thực hiện các giao dịch với các tổ chức có liên quan. Các giao dịch thực hiện sau khi doanh nghiệp có mức lỗ quý I/2020 tăng cao hơn so với mức lỗ trong cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Thép Việt Ý sẽ thực hiện dịch với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và các công ty con, công ty liên kết của Thái Hưng. Về mối quan hệ, Thái Hưng là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Thép Việt – Ý.

Giao dịch thực hiện là việc Thép Việt Ý sẽ mua bán nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh và các giao dịch khác liên quan.

Tổ chức có liên quan thứ hai sẽ thực hiện giao dịch với Thép Việt – Ý là Công ty Kyoei Steel.,Ltd (Nhật Bản) và công ty con, liên kết của Công ty Kyoei Steel.,Ltd. Đây là công ty mẹ của Thép Việt – Ý và cũng là tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Giao dịch được thực hiện là thỏa thuận liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, tiền lương, thù lao, thu nhập.

Các giao dịch chuyển tiền bảo lãnh ngân hàng, mua bán nguyên vật liệu và các  giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một tổ chức liên quan nữa sẽ có giao dịch là Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM). Đây là tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Giao dịch sẽ thực hiện là các giao dịch đến hoạt động sản xuât kinh doanh như mua bán nguyên vật liệu và các giao dịch liên quan khác.

Thép Việt Ý hiện có 2 cổ đông lớn, trong đó Kyoei Steel.,Ltd nắm 73,81% cổ phần còn Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng nắm 20% cổ phần.

Mới đây, Thép Việt – Ý vừa bổ nhiệm ông Yoichi Hoshino vào vị trí Tổng giám đốc Công ty.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2020, Công ty đạt doanh thu thuần là hơn 755,8 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán cũng lớn xấp xỉ con số trên, nên lợi nhuận gộp của Công ty trong quý I/2020 chỉ là 46,1 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế quý I/2020 là 41,7 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 33,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan