Thuduc House (TDH): Cần tiền bán “con”

Thuduc House (TDH): Cần tiền bán “con”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) đã bán Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế - công ty con với tỷ lệ sở hữu 100%.

Lợi nhuận hợp nhất quý I/2021 là con số âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, TDH đạt doanh thu 319 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2020, nhưng tỷ lệ lãi gộp cao nhất trong 4 quý gần đây, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, mức giảm là 59% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp ở tất cả các mảng kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ năm trước (xem bảng).

Tính đến ngày 31/3/2021, TDH có 9 công ty con và 3 công ty liên kết (xem bảng). Theo nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải cộng toàn bộ lợi nhuận các công ty con sau khi loại trừ các giao dịch nội bộ để thể hiện lợi nhuận của công ty mẹ và các công ty con.

Đồng thời, doanh nghiệp được yêu cầu trình bày tách riêng lợi nhuận của công ty mẹ và lợi nhuận cổ đông không kiểm soát tương ứng với tỷ lệ các bên đang nắm giữ ở các công ty con.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 cho thấy, TDH đạt lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, tuy nhiên, công ty mẹ ghi nhận khoản lỗ 455 triệu đồng, cổ đông không kiểm soát ghi nhận lãi 28,5 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, trong số các công ty con của TDH, một số công ty mà TDH chiếm tỷ lệ sở hữu dưới 100% kinh doanh có lãi nên cổ đông không kiểm soát có lợi nhuận dương, trong khi công ty mẹ sở hữu các công ty con khác kinh doanh không hiệu quả nên lợi nhuận sau cùng của công ty mẹ âm 455 triệu đồng.

So sánh với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận quý I năm nay có sự chênh lệch lớn. THD lý giải: lợi nhuận sau thuế của Công ty tại báo cáo tài chính riêng quý I/2021 đạt 13,2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 16,6 tỷ đồng), chủ yếu đến từ thu nhập khác, thanh lý tài sản cố định trị giá 115,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 âm 455 triệu đồng (cùng kỳ lỗ 18 tỷ đồng) do trong kỳ phát sinh khoản lỗ khác (6,8 tỷ đồng).

Nỗ lực giảm nợ

Quy mô tài sản của TDH tính đến ngày 31/3/2021 là 4.766 tỷ đồng, giảm 15% so với cuối năm 2020 (5.570 tỷ đồng). Việc giảm quy mô tài sản thể hiện ở hầu hết các khoản mục lớn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền 113 tỷ đồng, giảm 51% và chiếm 2,4% tổng tài sản; hàng tồn kho 799 tỷ đồng, giảm 22% và chiếm 16,8% tổng tài sản, biến động giảm chủ yếu liên quan đến việc bàn giao dự án Centum Wealth.

Tổng các khoản phải thu khác giảm còn 687 tỷ đồng, tương đương 14% tổng tài sản so với mức 1.110 tỷ đồng, tương đương 20% tổng tài sản tại thời điểm đầu năm; mức giảm 38% liên quan đến việc kết thúc một số hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đáng lưu ý, doanh nghiệp có một khoản phải thu 337 tỷ đồng, chiếm 49% tổng các khoản phải thu khác, chưa được thuyết minh chi tiết.

Khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận hai biến động lớn: một là, khoản mục trả trước từ khách hàng mua căn hộ và nhà giảm 99% so với cùng kỳ (doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tương ứng khi dự án Centum Wealth đã tiến hành bàn giao); hai là, doanh nghiệp ghi nhận khoản nhận tạm ứng chuyển nhượng góp vốn trị giá 417 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế.

Được biết, ngày 29/3/2021, TDH đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Song Hỷ Quốc Tế. Phần vốn góp này tương đương 787 tỷ đồng tại Song Hỷ Quốc Tế - chủ đầu tư dự án Aster Garden Towers ở Bình Dương.

Ngoài ra, TDH tập trung giảm các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn và thanh toán nợ vay dài hạn. Tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn giảm từ 59,8% thời điểm đầu năm về mức 53,3% tính đến 31/3/2021. Riêng các khoản nợ vay có phát sinh lãi giảm từ 1.030 tỷ đồng xuống còn 531 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, TDH tích cực cải thiện dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư thông qua việc thu hồi các khoản phải thu, giảm quy mô hàng tồn kho, thanh lý tài sản cố định, cũng như thu hồi các khoản góp vốn để đạt dòng tiền hoạt động và đầu tư dương lần lượt là 339 tỷ đồng và 40 tỷ đồng.

TDH dùng hai dòng tiền hoạt động và đầu tư để chi trả nợ gốc thuần 498 tỷ đồng (vì vậy, dòng tiền thuần của doanh nghiệp âm 117 tỷ đồng, dẫn đến sự sụt giảm giá trị khoản mục tiền và tương đương tiền).

Tính đến 31/3/2021, khoản mục vay dài hạn chỉ còn 83 tỷ đồng, giảm 487 tỷ đồng, tương đương giảm 85% so với thời điểm cuối năm 2020.

Nếu việc chuyển nhượng vốn góp tại Song Hỷ Quốc tế hoàn tất trong quý II/2021 sẽ đảm bảo dòng tiền cho TDH trong bối cảnh các nghĩa vụ nợ vay đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này hoàn tất đồng nghĩa với hàng tồn kho của TDH phần lớn liên quan đến dự án Centum Wealth đang tiến hành bàn giao và đã ghi nhận một phần doanh thu.

Sự sụt giảm của hai khoản mục người mua trả tiền trước và hàng tồn kho sau khi chuyển nhượng vốn tại Song Hỷ Quốc Tế sẽ đặt câu hỏi về khả năng tạo doanh thu bán hàng bất động sản trong các tháng còn lại của năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021, hoạt động bán hàng bất động sản chiếm 78,8% tổng doanh thu và 80,4% lãi gộp của TDH.

Một thông tin đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính quý I/2021 là TDH đã tạm nộp 396 tỷ đồng cho Cục Thuế TP.HCM, đồng thời Công ty nộp đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân TP.HCM, đề nghị hủy bỏ Quyết định 5438 và 5439 của Cục Thuế.

TDH cho rằng, đây là khoản tạm nộp trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng nên Công ty ghi nhận một khoản phải thu tương đương với số tiền tạm nộp, đơn vị kiểm toán đã cho ý kiến loại trừ đối với khoản mục này trên báo cáo tài chính.

Kết quả sau cùng của vụ kiện ít có khả năng ảnh hưởng đến dòng tiền của TDH, vì doanh nghiệp đã tạm nộp khoản tiền 396 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, kết quả vụ việc có thể tác động mạnh đến kết quả kinh doanh nếu khoản tiền này được xem như một nghĩa vụ và phải ghi nhận chi phí trong kỳ.

Tin bài liên quan