TIE: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần TIE (Mã chứng khoán: TIE - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2024

Lý do mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào ngày 21/08/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.