Tổng Công ty 36 - CTCP (G36 – UPCoM)

Thời gian thực hiện: 07/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 9, Tổng Công ty 36 - CTCP, số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.