VDS: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (100:11,5)

CTCP Chứng khoán Rồng việt (VDS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024.

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:11,5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11,5 cổ phiếu mới.