VIN: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (7%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM bắt đầu từ ngày 28/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc nhận cổ tức tại ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân).