VSA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (25%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.