VTC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (8%)

CTCP Viễn thông VTC (VTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/3/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 10/04/2019. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.