Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX): 6 tháng đầu năm tiếp tục nâng lỗ lũy kế lên 4.022 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ

Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX): 6 tháng đầu năm tiếp tục nâng lỗ lũy kế lên 4.022 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVX – sàn UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, PVX ghi nhận doanh thu tăng 30,8% lên 606,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 58,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã kinh doanh dưới giá vốn trong quý II/2021 dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 57,4 tỷ đồng về còn âm 34,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,3 tỷ đồng lên 12,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 65,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 39,4 tỷ đồng về 20,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, do kinh doanh dưới giá vốn, chi phí tài chính tăng cao đã dẫn tới tăng lỗ so so với cùng kỳ mặc dù có tiết giảm một phần chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 37,6% lên 1.003,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 87,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 63 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 22,9 tỷ đồng.

Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm đã nâng mức lỗ lũy kế tính tới 30/6/2021 từ âm 3.957,6 tỷ đồng lên âm 4.022 tỷ đồng so với đầu năm và chính thức lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PVX giảm 14,4% so với đầu năm về 6.837,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.363,8 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.215,1 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.102,1 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 13,9% so với đầu năm về 1,026,7 tỷ đồng và chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn đạt 959,2 tỷ đồng. Mặc dù doanh nghiệp không thuyết minh cơ cấu nợ vay trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính năm 2020, doanh nghiệp có thuyết minh có vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 175,2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân 57,5 tỷ đồng … Ngoài ra, vay dài hạn chủ yếu là 764,7 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, 133,5 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, 96,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Được biết, tính tới 30/6/2021, cơ cấu cổ đông của PVX có một cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 54,47% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8, cổ phiếu PVX tăng 200 đồng lên 1.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan