Đại diện BHTG Việt Nam trao Chứng nhận tham gia BHTG cho Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Đại diện BHTG Việt Nam trao Chứng nhận tham gia BHTG cho Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

(ĐTCK) Bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành ngân hàng, bám sát kế hoạch đề ra, chủ động thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Triển khai hiệu quả chính sách bảo vệ người gửi tiền

Thời gian qua, cùng với việc chủ động đề xuất với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi một số nội dung điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động bảo hiểm tiền gửi, BHTG Việt Nam đã tích cực triển khai công tác xây dựng, củng cố cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách.

Theo đó, BHTG Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; xử lý các vướng mắc trong quá trình tham gia kiểm soát đặc biệt và tham gia phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của NHNN; phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của BHTG Việt Nam.

Do đó, BHTG Việt Nam đã được bổ sung thêm các nhiệm vụ mới nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiệp vụ như cấp, thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG; thu phí BHTG và chi trả tiền bảo hiểm; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; kiểm soát đặc biệt và thu hồi tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền cũng được BHTG Việt Nam triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, BHTG Việt Nam đã cấp mới 8 chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 8 chứng nhận và 96 bản sao chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD, thu hồi 1 chứng nhận tham gia BHTG, cập nhật thông tin của 129 chứng nhận tham gia BHTG.

Công tác quản lý vốn đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTG Việt Nam được đầu tư vào trái phiếu chính phủ.  

Hoạt động giám sát cũng được BHTG Việt Nam tiếp tục tăng cường đối với 100% tổ chức tham gia BHTG (1.282 tổ chức, trong đó có 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp tác xã, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô).

Để đổi mới công tác giám sát, BHTG Việt Nam đã hướng dẫn triển khai quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đến tất cả các tổ chức tham gia BHTG và tập huấn cho hơn 90% tổ chức; tiến hành truyền thử nghiệm tại một số tổ chức trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Trong 6 tháng đầu năm, hơn 120 tổ chức tham gia BHTG đã được BHTG Việt Nam kiểm tra tại chỗ, đạt 34% kế hoạch đề ra.

BHTG Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức và mở rộng kênh truyền thông để chính sách BHTG lan tỏa rộng khắp trong công chúng.  

Ngoài ra, BHTG Việt Nam đã phối hợp với các bên liên quan thực hiện báo cáo kết thúc dịch vụ, thực hiện các thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các gói thầu trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng - cấu phần BHTG Việt Nam (FSMIMS).

Đồng thời, tích cực triển khai vận hành các ứng dụng mới, đào tạo và hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống; rà soát, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng; chỉnh sửa các yêu cầu thay đổi… đối với các phân hệ.

Đặc biệt, trung tuần tháng 4/2018, BHTG Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 với chủ đề “Vai trò của tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG vừa và nhỏ”.

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc NHNN, chương trình hành động ngành ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2018, BHTG Việt Nam đề ra 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động.

Chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực để tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013 - 2017 và đề xuất sửa đổi Luật phù hợp tình hình mới và thông lệ các nước.

Hoàn thiện Đề án và đề xuất lộ trình áp dụng hệ thống phí BHTG phân biệt.

Tích cực đề xuất, tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG.

Triển khai đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp…

Để thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra, theo ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT BHTG Việt Nam, tập thể người quản lý và người lao động trong toàn hệ thống BHTG Việt Nam quyết tâm thi đua, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra, xây dựng tổ chức BHTG Việt Nam vững mạnh, khẳng định vị thế của BHTG Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Tin bài liên quan