Bộ Tài chính mở cửa cho dòng vốn và doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn quốc tế

(ĐTCK) Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC về xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) thay cho chuẩn mực báo cáo tài chính cũ.
Bộ Tài chính mở cửa cho dòng vốn và doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sàn quốc tế

Lộ trình áp dụng được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau:

Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021)

Xây dựng và ban hành đề án áp dụng chuẩn mực. Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định trước 15/11/2021.

Giai đoạn 1 áp dụng tự nguyện từ 2022 đến 2025

Đối với báo cáo hợp nhất: Các doanh nghiệp sau có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế.

Công ty mẹ là công ty niêm yết.

Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.

Các công ty mẹ khác.

Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc sau năm 2025

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tinh thần thực tế, quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể sau:

Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Công ty mẹ là công ty niêm yết.

Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.

Công ty mẹ quy mô lớn khác.

Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Như vậy, nếu doanh nghiệp chuẩn bị từ thời điểm hiện tại thì sớm nhất năm 2022 có thể áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Trước đây, giới đầu tư nước ngoài khi xem xét đầu tư tại Việt Nam luôn có những trở ngại khi doanh nghiệp Việt Nam khi báo cáo tài chính không theo chuẩn quốc tế vì vậy việc so sánh, đánh giá gặp khó khăn. Đối với doanh nghiệp muốn niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài hoặc huy động vốn khi đưa báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam không được thế giới chấp nhận, chính vì vậy doanh nghiệp gặp thế khó.

Như vậy, Bộ Tài chính đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế để dễ dàng huy động vốn trong tương lại gần.

Tin bài liên quan