Công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch không phải là công ty đại chúng quy mô lớn

Công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch không phải là công ty đại chúng quy mô lớn

(ĐTCK) - Báo cáo tài chính (BCTC) năm bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh BCTC và phụ lục (nếu có), báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm

- Báo cáo tài chính (BCTC) năm bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh BCTC và phụ lục (nếu có), báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán. DN phải công bố chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán; không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Ý kiến kiểm toán về BCTC năm còn phải được đăng tải trên 1 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ website đăng tải toàn bộ BCTC năm, báo cáo kiểm toán và/hoặc địa chỉ cung cấp BCTC năm và báo cáo kiểm toán để NĐT tham khảo.

- Đối với các vấn đề cần có giải trình, DN cần công bố giải trình đồng thời với BCTC. 

Báo cáo tình hình quản trị công ty

Công ty phải CBTT về tình hình quản trị công ty 6 tháng và năm, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Khi lập báo cáo tình hình quản trị công ty, DN cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Nêu đầy đủ các cuộc họp HĐQT đã diễn ra trong kỳ báo cáo, kết luận, quyết nghị của HĐQT sau mỗi cuộc họp. Đánh giá kết quả thực hiện các quyết nghị đó. Trường hợp có nội dung chưa thực hiện được trong kỳ, cần nêu rõ nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

- Mục các giao dịch khác: cần nêu chi tiết các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty (chỉ nêu các giao dịch diễn ra trong kỳ báo cáo), đồng thời cung cấp thông tin về loại giao dịch, thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc giao dịch… 

Báo cáo thường niên

- Báo cáo thường niên (BCTN) phải được công bố chậm nhất là 20 ngày sau khi công bố BCTC năm được kiểm toán.

- Các nội dung của BCTN cần đầy đủ, chính xác và thống nhất với thông tin tại BCTC năm đã được kiểm toán và các thông tin khác đã công bố, nêu bật được tình hình hoạt động và những biến động, thay đổi lớn của công ty trong năm vừa qua.

Lưu ý của HNX về báo cáo thường niên:

-BCTN phải có đầy đủ các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC. Nội dung nào không có, nêu rõ là không có.

-Định hướng phát triển: nêu rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi cũng như các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.

-Rủi ro và quản trị rủi ro: các loại rủi ro nên được phân tích một cách cụ thể và hợp lý cũng như đưa ra những giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, giảm thiểu, hạn chế tác động tiêu cực có thể xảy ra.

-Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh: nêu những thay đổi và biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm và nguồn cung cấp và/hoặc nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh (nếu có).

-Tình hình tài chính: phân tích các chỉ tiêu tài chính, so sánh kết quả hoạt động trong năm với các chỉ tiêu kế hoạch và so sánh với năm liền kề. Các số liệu tài chính quan trọng nên trình bày từ 3 - 5 năm liên tục và có ý nghĩa so sánh. Công ty nên so sánh kết quả hoạt động của công ty với bộ tiêu chí chuẩn của đặc thù ngành, so sánh với các công ty khác trong cùng ngành.

-Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc: ngoài các phân tích tổng quan những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm, báo cáo cần nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của ban giám đốc đối với kết quả kinh doanh của công ty cũng như những nỗ lực cải tiến của Ban giám đốc về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Báo cáo cần phân tích về biến động tình hình tài sản và nợ phải trả cũng như ảnh hưởng của các biến động này đến kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN. Cung cấp kế hoạch kinh doanh đầy đủ, chi tiết cùng với các phân tích đánh giá của ban giám đốc và HĐQT về tính khả thi và năng lực thực hiện kế hoạch của công ty. Ban giám đốc cần giải trình trong trường hợp ý kiến kiểm toán tại BCTC không phải là ý kiến chấp thuận toàn bộ.

-Đánh giá của HĐQT: cần có những phân tích, đánh giá sâu về hoạt động của công ty, đặc biệt về mức độ hiệu quả trong hoạt động điều hành của ban giám đốc. HĐQT cũng cần nêu rõ các kế hoạch và định hướng hoạt động trong tương lai.

-Tình hình quản trị công ty: tối thiểu phải có các thông tin về thành viên, cơ cấu và hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát; hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành; hoạt động của các tiểu ban của HĐQT; những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty; thù lao và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên ban giám đốc điều hành và thành viên ban kiểm soát; thông tin về giao dịch cổ phiếu công ty của các đối tượng này và cổ đông lớn, cũng như giao dịch của những người liên quan; những điểm chưa thực hiện theo quy định của Quy chế quản trị công ty, nguyên nhân và giải pháp.

-BCTC năm được kiểm toán cần được đính toàn văn trong BCTN. Trường hợp công ty phải lập BCTC hợp nhất thì BCTC được trình bày trong BCTN là BCTC hợp nhất, đồng thời nêu địa chỉ công bố BCTC của công ty mẹ.

Tin bài liên quan