Yêu cầu công bố thông tin

(ĐTCK) Định kỳ hàng năm, từ năm 2013, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức chương trình chấm và trao giải Công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) cho các DN tại HNX. Năm 2014, số điểm CBTT trung bình của 351 DN được đánh giá là 61,3 điểm, cao nhất là 78,8 điểm, thấp nhất 19,5 điểm, trên thang điểm 100%.
Chủ tịch HNX tặng Sổ tay Quản trị công ty, Sổ tạy hướng dẫn công bố thông tin cho doanh nghiệp đến Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch HNX tặng Sổ tay Quản trị công ty, Sổ tạy hướng dẫn công bố thông tin cho doanh nghiệp đến Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn

Kết quả này cho thấy, chất lượng CBTT&MB của nhiều DN chưa cao. Bên cạnh đó, không ít tổ chức, cá nhân bị xử phạt vì vi phạm nghĩa vụ CBTT trên TTCK.

Để tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch và các đối tượng khác CBTT chính xác, kịp thời; từ đó, các bên quan tâm có thể tìm kiếm và tiếp cận thông tin được dễ dàng, nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong các hoạt động công ty và công tác quản trị công ty, HNX đã ban hành “Sổ tay hướng dẫn CBTT tại HNX” và “Sổ tay quản trị công ty tại HNX”. Từ số báo này, ĐTCK sẽ lần lượt giới thiệu các nội dung chính trong hai cuốn sổ tay nêu trên, cùng những lưu ý, khuyến nghị của HNX để hoạt động CBTT được đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu công bố thông tin

- Việc CBTT phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Đối tượng CBTT phải chịu trách nhiệm về thông tin được công bố.

- Việc CBTT của tổ chức là đối tượng CBTT phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền CBTT thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được ủy quyền CBTT công bố.

- Việc CBTT phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), HNX về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, các đối tượng CBTT phải đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình cho UBCK và HNX.

- Các đối tượng CBTT thực hiện bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc CBTT không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng, các đối tượng CBTT phải báo cáo UBCK, HNX ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trước thời hạn CBTT đối với những trường hợp khác mà đối tượng CBTT đề nghị UBCK chấp thuận cho tạm hoãn công bố và phải thực hiện CBTT ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục. 

Phương thức gửi tài liệu công bố thông tin

- Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch được chấp thuận sử dụng Hệ thống quản lý thông tin công ty tại HNX (CIMS) chỉ phải gửi thông tin công bố cho HNX dưới hình thức dữ liệu điện tử qua CIMS. Riêng với BCTC năm kiểm toán và BCTC bán niên soát xét, ngoài việc gửi qua CIMS, còn phải gửi 1 bản bằng văn bản đến HNX.

- Các DN chưa được chấp thuận sử dụng CIMS gửi thông tin công bố dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử thông qua email hoặc phương tiện khác theo hướng dẫn của HNX. Văn bản được gửi trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện hoặc qua fax đến HNX. Trường hợp gửi qua fax thì bản chính phải được gửi đến HNX trong vòng 24h kể từ thời gian chuyển fax.

- Các đối tượng khác như cổ đông lớn, gửi thông tin công bố cho HNX dưới hình thức bằng văn bản. 

Thực hiện công bố thông tin

Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch phải lập website và thường xuyên cập nhật thông tin theo quy định; ban hành quy trình CBTT nội bộ; đăng ký thông tin liên hệ với HNX; đăng ký người thực hiện CBTT với HNX; đăng ký sử dụng Hệ thống CIMS; CBTT đồng thời báo cáo UBCK, HXN đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định; thông báo kịp thời với HNX trường hợp DN thay đổi thông tin đăng ký.

Lưu ý của HNX:

Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù (như chứng khoán, tín dụng…) phải thực hiện nghĩa vụ CBTT đồng thời theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC và quy định của các lĩnh vực đặc thù đó. 

Khuyến nghị của HNX:

Để thực hiện tốt các quy định về CBTT để từ đó tạo lập được kênh thông tin hiệu quả giữa DN, cổ đông và công chúng đầu tư, tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch nên thực hiện các nội dung sau:

lCử cán bộ chuyên trách về CBTT. Người này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc CBTT, giám sát, đôn đốc và đảm bảo việc tuân thủ Quy trình CBTT nội bộ của DN:

lCó kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng về tin học.

lCông khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.

lCó đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định.

lHiểu rõ hoạt động của DN và có kiến thức về chứng khoán và TTCK nhằm đảm bảo việc CBTT của DN phù hợp với quy định của TTCK.

lThông thường, cán bộ chuyên trách này thuộc hàng ngũ lãnh đạo của công ty để có thể xử lý được các CBTT đòi hỏi phải có khả năng xử lý thận trọng và hợp lý, cũng như duy trì các mối quan hệ giữa công ty, cổ đông và các đơn vị truyền thông.

lĐăng ký sử dụng Hệ thống CIMS để chuyển thông tin công bố đến HNX nhanh chóng, kịp thời và giảm thiểu rủi ro, sai sót.

Tin bài liên quan