Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT – HOSE)

Thời gian thực hiện: 23/04/2022.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.