Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 31/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.