Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS từ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS từ năm 2022

Theo đó, ngày 26/11/2021, HĐQT công ty vừa ra Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của công ty theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) từ năm 2022.

Được biết, công ty vẫn chưa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,47 tỷ đồng về 69,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 83,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,8%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 278 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 100,23 tỷ đồng về 119,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu CII giảm 350 đồng về 27.650 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan