DDV: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (6%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP DAP – VINACHEM (DDV – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2024

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

- Thời gian thực hiện: 19/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Kế toán Tài chính – vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/07/2024 và xuất trình căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân, sổ cổ phần và giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).