Ban Chủ toạ điều hành Đại hội

Ban Chủ toạ điều hành Đại hội

ĐHCĐ 2024 PGBank (PGB): Tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 20/4/2024, tại Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, mã PGB - UPCoM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  1. Tại Đại hội, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển đã thực hiện trình cổ đông thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Đồng thời thực hiện trình thông qua việc sửa đổi các Quy chế, điều lệ và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, với nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PGBank, sau khi HĐQT báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2023, HĐQT trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ 2023.

Cụ thể, Ngân hàng tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng tại phương án tăng vốn điều lệ 2023. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tại phương án tăng vốn điều lệ 2023.

Tại Đại hội, Ngân hàng Nhà nước đã có các ý kiến chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của PGBank. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành. Đồng thời, PVBank đã thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán và trích lập các quỹ, phân chia lợi nhuận năm 2023; Quyết toán mức thù lao, lương, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Thông qua mức thù lao, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2024; Điều lệ và các Quy chế nội bộ về Quản trị Ngân hàng, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ; Và vấn đề nhân sự.

Với bước chuyển mình quan trọng được ghi dấu bởi sự kiện thay đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu vào cuối năm 2023, năm 2024 sẽ là năm bản lề để PGBank thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, chuyển đổi trong mọi mặt hoạt động.

Tin bài liên quan