HQC: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 tương đương cả năm trước

HQC: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 tương đương cả năm trước

(ĐTCK) Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 516,4 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 68 tỷ đồng. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 52,4 tỷ đồng. EPS đạt 123 đồng/cổ phiếu gấp 2,6 lần so với mức đạt được cả năm 2016.

Riêng trong quý II/2017, doanh thu từ hoạt động tài chính gần 17 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh lần lượt 68% và 61%, doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 45,4 tỷ đồng gấp 4,1 lần cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,3 tỷ đồng tương đương kết quả đạt được của cả năm 2016.

Tính đến cuối tháng 6/2017, nợ dài hạn giảm mạnh 492,5 tỷ đồng so với đầu kỳ chỉ còn 356,8 tỷ đồng. Tổng tài sản 6.960,8 tỷ đồng tăng không đáng kể so với đầu kỳ, vốn chủ sở hữu 4.595,3 tỷ đồng tăng 14%. Hàng tồn kho 822 tỷ đồng tăng 3,4% so với đầu kỳ.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 2017

Cả năm 2016

Tổng tài sản

6.960,8

6860,2

Tài sản ngắn hạn

4.916,6

4774,3

Tài sản dài hạn

2.044,2

2085,9

Tổng nợ phải trả

2.365,5

2812,7

Nợ ngắn hạn

2.008,7

1963,4

Nợ dài hạn

356,8

849,3

Vốn chủ sở hữu

4.595,3

4047,3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

70,3

26,1

Lợi nhuận trước thuế

68,0

32,2

Lợi nhuận sau thuế

52,4

20

So với năm 2016, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 6 tháng đầu năm 2017 đều đã có những cải thiện đáng kể. Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 10% gấp 5 lần tỷ lệ này của năm 2016. Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần là 14%.

Tin bài liên quan