MSN lập công ty quản lý Masan Consumer

MSN lập công ty quản lý Masan Consumer

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Ma San (mã MSN) vừa thông báo thành lập Masan Consumer Holdings (MCH).

MCH được thành lập thông qua tái cấu trúc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng (Công ty Hoa Bằng Lăng).

Việc thành lập này liên quan đến chiến lược tập trung vào lĩnh vực hàng tiêu dùng và đơn giản hoá cấu trúc của MSN.

 

MCH sẽ là công ty con của MSN và nắm giữ trực tiếp hơn 77% cổ phần của Masan Consumer (MSC). Các hoạt động quan trọng cùng với quá trình tái cấu trúc gồm:

 

- Khoản đầu tư của MSN bằng tiền mặt vào Công ty Hoa Bằng Lăng tới tối đa 1.000 tỷ đồng khi Công ty Hoa Bằng Lăng tăng vốn điều lệ.

 

- MSN sẽ chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng tất cả các cổ phần của MSC mà Công ty cũng như các công ty liên quan khác như Công ty Hoa Phong Lan, Công ty Hoa Thược Dược và Công ty Hoa Đồng Tiền đang nắm giữ.

 

- Công ty Hoa Bằng Lăng cũng sẽ được chuyển đổi thành công ty cổ phần dựa trên cơ sở MSN sẽ nắm giữ ít nhất 99,9% vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng.