Ngày 23/8, Chứng khoán SmartInvest (AAS) chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 23/8, Chứng khoán SmartInvest (AAS) chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS - UPCoM).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/08/2021.

AAS dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua thay đổi điều lệ tổ chức và hoạt động; Thông qua đầu tư mua tài sản và một số nội dung khác.

Thời gian, nội dung và địa điểm tổ chức chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty.

Theo thông tin vừa công bố, trong tháng 7, Công ty đạt 68,8 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, AAS báo lợi nhuận trước thuế là 37 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 335,2% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh năm 2021, AAS đã thực hiện đạt 200% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong tháng 7, AAS cũng đã phát hành thành công 49 triệu cổ phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 310 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Tin bài liên quan