Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

0:00 / 0:00
0:00

Mục đích là để (i) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho công ty và cổ đông của công ty theo quy định của điểm h Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và (ii) Chỉ định một (01) chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp giữa nhóm cổ đông và Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 30/9/2022. Thời gian dự kiến họp Đại hội dự kiến là trong tháng 11/2022.

Theo các cổ đông, việc HĐQT của Công ty ban hành Nghị quyết 02.0504/2022/NQ.HĐQT-VRC ngày 5/4/2022, theo đó HĐQT giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc thường trực toàn quyền quyết định nội dung, ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với người liên quan phát sinh trong năm 2022 là trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty, trong khi nghĩa vụ của HĐQT là phải xem xét quyết định chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch với người liên quan.

Nhóm cổ đông đã gửi văn bản phản đối việc ban hành Nghị quyết trên và yêu cầu HĐQT hủy bỏ Nghị quyết này, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Công ty để tránh gây thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông. Ngày 17/6/2022, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của VRC đã có Thư Thông báo và yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Đến nay đã quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày VRC nhận được Thư yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông nhưng HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, do vậy căn cứ vào Khoản 4 Điều 14 Điều lệ của Công ty và Điều 140 Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông quyết định thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Công văn nhóm cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công văn nhóm cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tin bài liên quan