PRC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

CTCP Logistics Portserco (PRC – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.