QNS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/01/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm Y tế Công ty: Nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.)

Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.

Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng TCKT Công ty. · Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). · Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 16/01/2023.