Quy chế làm việc của UBND TP. Hà Nội: Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì, chịu trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Quy chế gồm 8 chương, 48 điều, quy định về nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm, cách thức, quy trình giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

UBND Thành phố làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể UBND Thành phố với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND Thành phố và cá nhân từng thành viên UBND Thành phố.

Mọi hoạt động của UBND Thành phố, thành viên UBND Thành phố phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của HĐND Thành phố.

Nguyên tắc làm việc của UBND Thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy trách nhiệm nêu gương. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì, chịu trách nhiệm. Nếu nhiệm vụ giao cho sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã thì thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm.

Chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND Thành phố.

Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết và đề cao sự thống nhất trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

UBND Thành phố phân công Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố xem xét, quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố hoặc những vấn đề đã được UBND Thành phố thống nhất về nguyên tắc.

Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật liên quan.

Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; cùng các thành viên khác của UBND Thành phố, chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND Thành phố trước HĐND Thành phố, trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, các ủy viên UBND Thành phố, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng phân công, ủy quyền Phó Chủ tịch UBND Thành phố giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết và quyết định các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của UBND Thành phố theo quy định pháp luật và quy chế này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/9/2021, thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin bài liên quan