Quy định về quyền thụ hưởng của Nhân dân bảo đảm thực chất, khả thi

0:00 / 0:00
0:00
Đó là lưu ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, sau phiên họp chuyên đề pháp luật vừa qua.
Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nói trên tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022.

Theo đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung.

Như, trong Luật có một chương riêng điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; bổ sung quy định về Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; bổ sung một điều về quyền thụ hưởng của Nhân dân.

Theo dự thảo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 8/2022 thì Nhân dân được bảo đảm thực hiện các quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, của địa phương và ở cộng đồng dân cư nơi sinh sống; thành quả đổi mới, phát triển của cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi làm việc; được cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt ở cộng đồng dân cư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đối chiếu, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thiện các quy định về nội dung nêu trên trong dự thảo Luật, đặc biệt là quy định về quyền thụ hưởng của Nhân dân để bảo đảm thực chất, khả thi.

Thông báo cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc xác định chủ thể tham gia bàn, quyết định các vấn đề ở thôn, tổ dân phố là đại diện hộ gia đình; quy định về cách thức để Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn, quyết định và tỷ lệ đồng thuận để quyết định của cộng đồng dân cư có hiệu lực thi hành như thể hiện trong dự thảo Luật.

Đề nghị từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tiếp tục rà soát, xác định rõ chủ thể đại diện người lao động tham gia bàn, quyết định các vấn đề dân chủ cơ sở ở tổ chức có sử dụng lao động.

Tổng thư ký cũng thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình cơ sở, bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động. Đề nghị làm rõ nội dung về trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để bảo đảm tính thống nhất, khả thi; việc thành lập, trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi xin ý kiến của Chính phủ, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan, trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm góp ý kiến về dự thảo Luật, làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, kết luận nêu rõ.

Tin bài liên quan