Tổ chức đại hội cổ đông, coi chừng bị phạt!

Tổ chức đại hội cổ đông, coi chừng bị phạt!

(ĐTCK) Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã có những lưu ý các doanh nghiệp trong công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông năm nay. Nếu vi phạm, mức phạt sẽ là không nhỏ.

Đại hội đồng cổ đông là dịp để các cổ đông có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với ban lãnh đạo công ty về kết quả trong năm qua cũng như thảo luận kế hoạch năm mới. Chính vì tính chất quan trọng của sự kiện này, nên công tác tổ chức đại hội là vấn đề các công ty niêm yết cần thực hiện nghiêm túc. Đầu tư Chứng khoán giới thiệu những lưu ý từ Sở GDCK TP. HCM (HOSE) nhắc nhở các doanh nghiệp những việc cần nhớ khi tổ chức đại hội năm nay.

Ngày 23/9/2013, Nghị định 108/2013/NĐ-CP được ban hành để quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định này, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014 và thay thế Thông tư số 37/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011.

Các tổ chức niêm yết cần lưu ý một số nội dung quy định về xử phạt như sau:

Thứ nhất, tổ chức niêm yết không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông khi thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ bị xử lý theo khung hình phạt từ 70 triệu đồng đến 200 triệu đồng (theo Điểm d Khoản 2 Điều 4 và Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Thứ hai, tổ chức niêm yết không làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung không đúng thời hạn theo quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Thứ ba, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của tổ chức niêm yết không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng (theo Khoản 3 Điều 11 Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Thứ tư, tổ chức niêm yết vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về quyền của cổ đông, về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, sẽ bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng (theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định 108/2013/NĐ-CP)

Thứ năm, thời điểm xác định hành vi báo cáo, công bố thông tin không đúng thời hạn, không báo cáo, công bố thông tin theo quy định hoặc theo yêu cầu là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện báo cáo hoặc công bố thông tin theo quy định hoặc theo yêu cầu (theo Mục c, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 217/2013/TT-BTC). Khung hình phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung (Khoản 3 Điều 33  và Khoản 2 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP).

Tin bài liên quan