Ảnh Internet

Ảnh Internet

VOS thoát lỗ nhờ đột biến lợi nhuận khác

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2014 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (VOS), doanh thu thuần trong kỳ của Công ty đạt 435,2 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2013. 

Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác tăng đột biến 104,7 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận sau thuế của VOS đạt 94 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, VOS đạt 1.896 tỷ doanh thu thuần, giảm 8% so với năm 2013 và hoàn thành 82% kế hoạch; khoản lợi nhuận khác 228,4 tỷ đồng đã giúp VOS đạt 17,22 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (năm 2013 lỗ 198,12 tỷ đồng,) vượt 115,2% kế hoạch. Nhờ đó, VOS thoát nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc (2 năm 2012 - 2013, Công ty đều kinh doanh thua lỗ). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2014 của VOS âm 149,69 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản VOS giảm nhẹ so với đầu năm còn 5.004 tỷ đồng; trong đó, tài sản cố định là 4.042,7 tỷ đồng, giảm gần 10%. Khoản mục nợ dài hạn giảm nhẹ còn 3.246,5 tỷ đồng, chiếm 87% tổng nợ phải trả, tương ứng với 65% tổng nguồn vốn của VOS.  

Tin bài liên quan