Lãnh đạo UBCK, HNX cùng nhiều quan khách chúc mừng các DN minh bạch trên HNX 2014

Lãnh đạo UBCK, HNX cùng nhiều quan khách chúc mừng các DN minh bạch trên HNX 2014

CBTT của tổ chức đăng ký giao dịch không phải là công ty đại chúng quy mô lớn (phần 3)

(ĐTCK) Khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty phải công bố báo cáo kết quả chào bán, quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn.

Chào bán chứng khoán

Khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty phải công bố báo cáo kết quả chào bán, quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn.

Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải công bố bản thông báo phát hành trên 1 tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát hành toàn quốc trong 3 số liên tiếp trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán có hiệu lực. Bản thông báo phát hành và bản cáo bạch cũng phải được đăng tải trên website của công ty và Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng để huy động vốn cho dự án đầu tư, công ty phải báo cáo và công bố thông tin (CBTT) định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết vốn huy động được từ đợt chào bán về tiến độ sử dụng vốn. 

Các sự kiện liên quan đến nhân sự chủ chốt

Công ty phải CBTT trong thời hạn 24 giờ khi ban hành quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tổng giám đốc/giám đốc, phó tổng giám đốc/phó giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán).

Ngoài ra, công ty phải CBTT trong thời hạn 24 giờ khi có quyết định của tòa án đối với nhân sự chủ chốt. Nội dung CBTT bao gồm: tên người bị khởi tố; chức vụ tại công ty của người bị khởi tố; nội dung của quyết định khởi tố; đánh giá của công ty về hậu quả hoặc thiệt hại mà người bị khởi tố có thể gây ra hoặc đã gây ra cho công ty (nếu có); hình thức kỷ luật mà công ty dự kiến (hoặc đã) áp dụng đối với người bị khởi tố. 

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông

Công ty phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), HNX và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

Tài liệu cần nộp bao gồm: thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, trong đó có các thông tin chính như tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại và fax, sàn giao dịch, mã chứng khoán, ngày đăng ký cuối cùng, lý do và mục đích chốt danh sách, nội dung chốt danh sách, thời gian, địa điểm thực hiện quyền…; nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT liên quan đến việc thực hiện quyền cho cổ đông (nếu có); các tài liệu kèm theo khác. 

CBTT theo yêu cầu

Công ty phải CBTT theo yêu cầu trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCK, HNX trong các sự kiện sau: khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của NĐT; khi có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

Khuyến nghị của HNX:

lCông ty nên chủ động CBTT đối với các sự kiện xảy ra tại công ty, xác minh các tin đồn, giải trình cụ thể các vấn đề… để có thông tin nhanh nhất tới công chúng đầu tư. Nội dung CBTT phải nêu rõ sự kiện được HNX, UBCK yêu cầu công bố, nguyên nhân và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Tin bài liên quan