Chính phủ cấm dùng vốn ODA sắm xe công

Chính phủ cấm dùng vốn ODA sắm xe công

Vốn ODA chỉ được sử dụng cho các dự án đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên, theo Nghị định 56/2020 vừa ban hành. 

Theo Nghị định 56/2020 về quản lý, sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi vừa được ban hành, Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh quan điểm không sử dụng các loại vốn vay này cho chi thường xuyên, chỉ dùng cho chi đầu tư phát triển

Chính phủ nhấn mạnh không sử dụng vốn vay ODA để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất vay, mua sắm xe công (trừ xe chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), giải phóng mặt bằng dự án... 

Thay vào đó, vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ xây dựng thể chế, bảo vệ môi trường...

Còn vốn vay ưu đãi được ưu tiên cho chương trình, dự án vay về cho vay lại, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Các trường hợp ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.

Nghị định cũng nêu rõ quan điểm thống nhất quản lý Nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, khả năng trả nợ; bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình về chính sách, quản lý và sử dụng vốn ODA tại các bộ, ngành và địa phương.

Cùng đó, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và ngăn ngừa, xử lý các hành vi này theo quy định pháp luật.

Tin bài liên quan