Doanh nghiệp bất động sản ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phát triển nông nghiệp

Doanh nghiệp bất động sản ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phát triển nông nghiệp

(ĐTCK) Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động kinh doanh ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ? 

Câu hỏi

Tôi xin hỏi, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động kinh doanh ở nông thôn có được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ không? Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không?

Các liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết?

Các liên hiệp hợp tác xã đầu mối ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bao nhiêu phần trăm giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Trả lời

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoạt động kinh doanh ở nông thôn không được vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ. Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có thuộc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.

Các liên hiệp hợp tác xã đầu mối  ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết.

Tin bài liên quan