Dừng hoạt động dự án nuôi cá nước lạnh và quản lý bảo vệ rừng của Công ty Phương Minh

0:00 / 0:00
0:00
Trường hợp để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm trong lúc chờ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án thì Công ty TNHH Phương Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thay mặt UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Nuôi cá nước lạnh và quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Phương Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Phương Minh) tại huyện Bảo Lâm.

Lý do là nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020). UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm kiểm tra, rà soát hiện trạng tài nguyên rừng trên toàn bộ diện tích Dự án, cung cấp bản đồ, số liệu về rừng cho Sở tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục tiếp theo; trường hợp để rừng bị phá, khai thác lâm sản trái phép thì yêu cầu Công ty Phương Minh bồi thường giá trị lâm sản bị thiệt hại theo quy định. Kết quả hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục thu hồi đất, thu hồi rừng Dự án đầu tư Nuôi cá nước lạnh và quản lý bảo vệ rừng, giao cho đơn vị chủ rừng nhà nước quản lý theo quy định; hướng dẫn doanh nghiệp xử lý tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính về thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến dự án nêu trên để yêu cầu Công ty Phương Minh thực hiện (nếu có) theo quy định.

UBND huyện Bảo Lâm theo dõi việc thực hiện chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Nuôi cá nước lạnh và quản lý bảo vệ rừng; phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích đất, rừng bị thu hồi sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phương Minh có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích đất, rừng thực hiện Dự án đầu tư Nuôi cá nước lạnh và quản lý bảo vệ rừng trong thời gian các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thu hồi đất, rừng; trường hợp để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm thì doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tin bài liên quan