HOSE ban hành cẩm nang kiểm toán nội bộ

HOSE ban hành cẩm nang kiểm toán nội bộ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa xây dựng “Cẩm nang hướng dẫn việc thiết lập và duy trì một chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam”.

Mục đích phát hành cuốn cẩm nang này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các hoạt động thiết lập và triển khai kiểm toán nội bộ,

Bộ tài liệu này cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn về các yêu cầu theo thông lệ cũng như các vấn đề cụ thể liên quan đến kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết và đại chúng theo hình thức dạng hỏi đáp về các câu hỏi thường gặp.

Các nội dung chính trong tài liệu gồm: Tổng quan về chức năng kiểm toán nội bộ, yêu cầu chuyên môn về kiểm toán nội bộm, thành lập chức năng kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ, các vấn đề khác cần quan tâm về kiểm toán nội bộ. 

HOSE cho biết, hy vọng tài liệu này sẽ giúp góp phần nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết nói riêng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội nói chung.

Liên quan đến cơ sở pháp lý cho kiểm toán nội bộ, từ đầu năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tất cả các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, trong đó có doanh nghiệp niêm yết phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định. 

Kiểm toán nội bộ là một phần quan trọng trong bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Hoạt động kiểm toán nội bộ giúp cho doanh nghiệp áp dụng phương pháp tiếp cận có tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và quy trình quản trị. 

Tin bài liên quan