Lâm Đồng khẩn trương triển khai các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu khẩn trương thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ giải ngân.
Lâm Đồng khẩn trương triển khai các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản

Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án “Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương” và Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng”, bảo đảm chất lượng, tiến độ giải ngân thực hiện dự án; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo các quyết nghị của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Đây là các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản đã huy động trong năm 2023.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 8140/BTC-QLN ngày 2/8/2023 về thông tin và mục tiêu sử dụng các khoản vay ODA của Nhật Bản đã huy động trong năm 2023, ngày 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc hoàn thành các thủ tục, điều kiện theo quy định và cam kết với nhà tài trợ, bảo đảm đầy đủ điều kiện để giải ngân các Thỏa thuận vay theo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án và tình hình cân đối, nhu cầu huy động vốn vay cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

Liên quan đến yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp chủ động liên hệ với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để hoàn tất thủ tục cấp ý kiến pháp lý theo quy định của pháp luật đối với dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, đôn đốc đơn vị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay các bước tiếp theo khi được cấp ý kiến pháp lý.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ưu tiên các thủ tục để sớm khởi công Tiểu dự án Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt đảm bảo theo đúng quy định.

Tin bài liên quan