Licogi (LIC): Quý IV/2021, ghi nhận lãi đột biến từ hoạt động tài chính

Licogi (LIC): Quý IV/2021, ghi nhận lãi đột biến từ hoạt động tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng Công ty Licogi – CTCP (Mã chứng khoán LIC – sàn UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 622,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 90,31 tỷ đồng, lần lượt giảm 18,8% và tăng 607,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,3% lên 12,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 10,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 7,6 tỷ đồng lên 79,08 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 107,88 tỷ đồng lên 115,55 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 241,4%, tương ứng tăng thêm 63,5 tỷ đồng lên 89,81 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 57,8%, tương ứng tăng thêm 22,11 tỷ đồng lên 60,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lỗ 73,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 23,17 tỷ đồng.

Như vậy, công ty có lãi đột biến trong năm 2021 chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.985,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 116,52 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,2% và tăng 406,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 261,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 32,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 400,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 30,3 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ công ty đã sử dụng dòng tiền đầu tư để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh chính.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng 2,9% so với đầu năm lên 4.592,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 1.209,6 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.127,6 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 771,4 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 747,7 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu LIC tăng 3.100 đồng lên 53.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan