PV Power (POW): Quý IV/2021, kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 326,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán POW - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
PV Power (POW): Quý IV/2021, kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 326,3 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, POW ghi nhận doanh thu giảm 54,7% so với cùng kỳ về 3.598,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 1,13 tỷ đồng so với cùng kỳ 1.175,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 2.013,2 tỷ đồng về âm 326,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 103,31 tỷ đồng lên 106,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 803,69 tỷ đồng về âm 396,99 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2021.

Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2021.

Như vậy, trong kỳ công ty đã kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Tuy nhiên, nhờ việc hoàn nhập dự phòng chi phí quản lý so với cùng kỳ trích lập đã giúp công ty giảm tác động tiêu cực.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 24.565,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.032,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,4% và 23,7% so với cùng kỳ.

Năm 2021, POW đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.548,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 42% so với thực hiện năm trước. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 2.319,3 tỷ đồng, công ty hoàn thành 149,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của POW giảm 2% so với đầu năm về 52.950,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 31.868,9 tỷ đồng, chiếm 60,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.754,9 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.802 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu POW tăng 400 đồng lên 16.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan