Chậm nhất đến hết năm 2026, sẽ chuyển toàn bộ cổ phiếu sang HOSE (Ảnh minh hoạ: M.Minh)

Chậm nhất đến hết năm 2026, sẽ chuyển toàn bộ cổ phiếu sang HOSE (Ảnh minh hoạ: M.Minh)

Từ ngày 1/7/2025, không tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới trên HNX

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sẽ không tiếp nhận niêm yết cổ phiếu mới trên sàn HNX từ ngày 1/7/2025 và chậm nhất đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành việc chuyển toàn bộ cổ phiếu từ sàn HNX lên sàn HOSE.

Ngày 15/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026 (thay cho thời hạn chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025 như quy định hiện hành tại Thông tư số 57/2021/TT-BTC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước ngày 01/7/2025 (thay cho thời hạn trước ngày 1/7/2023 như quy định hiện hành), HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 01/7/2025, HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Trước ngày 01/7/2025 (thay cho quy định hiện hành là trước ngày 1/7/2023), HNX tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định từ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ 01/7/2025, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HNX hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi này, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Thông tư 69 cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu cho HNX trước ngày 01/7/2025 mà chưa được chấp thuận niêm yết, HNX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HSX trước ngày 08/7/2025 để HSX tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết do HSX tiếp nhận của tổ chức có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết dưới 120 tỷ đồng nhưng chưa được chấp thuận niêm yết tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, HSX có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức sang HNX để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2023.

Trước đó, theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, thì HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Còn HOSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính sau đó đã ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, tại Thông tư 69 mới ban hành, Bộ Tài chính quyết định lùi thời hạn này đến hết ngày 31/12/2026.

Tin bài liên quan