Các vấn đề liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thảo luận trong Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 sáng nay, 18/7 .

Các vấn đề liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thảo luận trong Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 sáng nay, 18/7 .

10 nội dung được thảo luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; liên kết vùng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài… sẽ là những nội dung được tập trung được thảo luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay (18/7). Dự kiến, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ tham dự Hội nghị.

Thông tin cho biết, tại Hội nghị, sẽ 10 nội dung được tập trung thảo luận, như công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng…

Các vấn đề liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; công tác triển khai các nội dung liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các nội dung công tác khác cũng sẽ được tập trung thảo luận.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung, của các địa phương nói riêng, không chỉ trong ngắn hạn, mà còn là dài hạn, thậm chí mang ý nghĩa chiến lược.

Đây cũng chính là những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được giao thực hiện và đã thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm, với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Chính phủ.

Nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, với GDP 6 tháng đầu tăm tăng 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong thành tựu đó có đóng góp không nhỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng Chính phủ…

Với trách nhiệm, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được trong 6 tháng qua.

Đồng thời, thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với toàn ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. 

Ngày 10/01/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Tuy nhiên, toàn ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

Dự kiến, sau Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê.

Tin bài liên quan