ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 1.189 tỷ đồng

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 1.189 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 14/4 tới, ACB sẽ tiến hành họp ĐHCĐ thường niên năm 2014. Chỉ tiêu hoạt động của ACB trong năm nay gồm: tổng tài sản dự kiến tăng lên mức 190.000 tỷ đồng; huy động vốn từ khách hàng và dư nợ tín dụng tăng 13% so với năm 2013; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. 
Lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn (bao gồm ngân hàng mẹ ACB và các công ty con trực thuộc) dự kiến đạt 1.189 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của ACB đạt 1.035 tỷ đồng, xấp xỉ mức lợi nhuận của năm 2012, nhưng chỉ bằng 57,5% kế hoạch của năm 2013.  
Tin bài liên quan