Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bộ Tài chính miễn, giảm mạnh giá hàng loạt dịch vụ chứng khoán

(ĐTCK) Để tiếp sức cho thị trường chứng khoán trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, ngày 18/3/2020, Bộ Tài chính đã quyết định giảm giá dịch vụ chứng khoán từ 10 - 50% với 9 dịch vụ và miễn thu hoàn toàn đối với 6 dịch vụ.

Giảm giá 9 dịch vụ

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát tất cả các dịch vụ chứng khoán quy định tại Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Trên cơ sở rà soát, ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký ban hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2018/TT-BTC theo quy trình rút gọn, để điều chỉnh giá dịch vụ hỗ trợ thị trường chứng khoán. Văn bản mới này có hiệu lực từ ngày 19/3/2020. Theo quy định mới tại Thông tư 14/2020/TT-BTC, giảm giá từ 10 - 50% đối với 9 dịch vụ.

Cụ thể, giảm 10% đối với 3 dịch vụ: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Miễn giá 6 dịch vụ

Cũng theo quy định mới tại Thông tư 14/2020/TT-BTC, miễn hoàn toàn giá dịch vụ chứng khoán đối với 6 dịch vụ gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua  hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ tại sở giao dịch chứng khoán và VSD như trên, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ tương ứng tại đơn vị mình để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng khoán.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BTC ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Biểu giá dịch vụ chứng khoán mới theo Thông tư 14/2020/TT-BTC

STT

Tên giá dịch vụ chứng khoán

Mức giá điều chỉnh

Đơn vị thu

1

Dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở

Từ 0,0054%- 0,018% giá trị giao dịch tùy là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu

Sở GDCK

2

Dịch vụ giao dịch trên thị trường phái sinh

2.700 đồng/hợp đồng tương lai chỉ số, 4.500 đồng/hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Sở GDCK

3

Dịch vụ lưu ký chứng khoán (trên thị trường cơ sở)

Từ 0,18 đồng-0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu...

VSD

4

Dịch vụ quản lý vị thế (trên thị trường phái sinh)

2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

VSD

5

Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/tài khoản/tháng

VSD

6

Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm

1 triệu đồng/tháng

Sở GDCK

7

Dịch vụ thực hiện quyền (thị trường cơ sở)

Từ 3,5 triệu đồng/lần- 14 triệu đồng/lần thực hiện quyền tùy số lượng nhà đầu tư

VSD

8

Dịch vụ chuyển khoản chứng khoán

0,3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán

VSD

9

Dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

0,15%/tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực tế được bán, tối đa là 150 triệu đồng/một cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh

Sở GDCK

10

Dịch vụ đăng ký niêm yết

Không thu

Sở GDCK

11

Dịch vụ đăng ký chứng khoán

Không thu

VSD

12

Dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu (thị trường cơ sở)

Không thu

Sở GDCK

13

Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD (thị trường cơ sở)

Không thu

VSD

14

Dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

Không thu

Sở GDCK

15

Đăng ký thành viên bù trừ (thị trường phái sinh)

Không thu

VSD

Tin bài liên quan